Zapis windykacyjny w testamencie

Jednym ze sposobów na krótsze postępowanie spadkowe jest skorzystanie z tak zwanej instytucji zapisu windykacyjnego. Dzięki rozrządzeniu w testamencie poszczególnymi składnikami spadku istnieje możliwość jego podzielenia między konkretne osoby. Zapis windykacyjny w testamencie w odróżnieniu od dziedziczenia ustawowego nie tylko skraca, ale i w dużym stopniu ułatwia procesy spadkowe.

Zapis windykacyjny to nic innego, jak testamentowe rozrządzenie, w którym zostaje szczegółowo określony spadkobierca nabywający przedmiot zapisu wraz z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, zapis windykacyjny w testamencie powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego (w odróżnieniu od testamentowego zapisu zwykłego).

Warto wiedzieć, że przedmiotem zapisu windykacyjnego w testamencie mogą być nie tylko przedmioty czy prawa majątkowe, ale również przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne bądź ustanowienie użytkowania określonego obiektu.

By wyeliminować ryzyko jakichkolwiek pomyłek oraz błędów, zaleca się sporządzanie zapisu windykacyjnego przed notariuszem. Dzięki temu można też znacznie precyzyjniej ująć wolę samego spadkodawcy. Warto zaznaczyć, że zapisem windykacyjnym nie mogą być określone kwoty pieniężne. Poza tym, ta forma przekazania spadku nie może zostać obciążona jakimkolwiek warunkiem (przekazania mieszkania pod warunkiem…).

Jeżeli majątek spadkodawcy jest obciążony długami, wówczas spadkobiercy windykacyjni muszą ponieść odpowiedzialność także za zaistniałe zadłużenie (mogą też odrzucić spadek, w ten sposób nie przejmując wiążących się z nim długów – wówczas należy złożyć wniosek o odrzucenie spadku w wydziale cywilnym właściwego sądu rejonowego). Jeśli w zapisie wyszczególnionych zostało kilka osób, wówczas rozliczenie z tytułu zadłużenia następuje proporcjonalnie co do wartości otrzymanych przysporzeń.

Każdy zapisobiorca windykacyjny ma prawo do wystąpienia do sądu o wydanie stosownego postanowienia dotyczącego nabycia spadku bądź do notariusza o sporządzenie tak zwanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Są to główne prawa spadkobierców, które wynikają z formy dziedziczenia spadku, jaką jest testamentowy zapis windykacyjny.

Nieważność zapisu windykacyjnego ma miejsce w sytuacji, gdy rzecz przekazana spadkobiercy została wcześniej sprzedana. Spadkodawca samodzielnie zarządza należącymi do niego dobrami aż do momentu własnej śmierci.

Zapis windykacyjny w testamencie, w odróżnieniu od zapisu zwykłego przyspiesza i znacznie ułatwia przeprowadzenie sprawy spadkowej. Oba zapisy różnią się pod kilkoma względami – przedmiotem zapisu windykacyjnego może być wyłącznie rzecz oznaczona co do tożsamości, natomiast w zapisie zwykłym może zostać zapisane właściwie każde świadczenie majątkowe.

Wprowadzenie testamentowego zapisu windykacyjnego nie znosi istnienia zapisu zwykłego. Istota obu zapisów jest nieco odmienna, jednak to zapis windykacyjny w niektórych sytuacjach wydaje się być rozwiązaniem znacznie bardziej korzystnym dla spadkobiercy.